Oleg Baskov:

eMail:            Oleg.Baskov@ZTTC.Ru
Skype            oleg.baskov
Facebook:    /Oleg.Baskov, /ZTTC.Ru
Twitter:        /OlegBaskov